Facebook Twitter Instagram Youtube
MENÚ

Condicions Generals de Reserva

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

1. OBJECTE. Aquestes condicions generals, juntament amb les condicions particulars indicades per a cada allotjament turístic ofertat per RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL més les condicions especials  pactades per a cada reserva, regiran el marc contractual entre RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL i l´usuari.

2. CONDICIONS PARTICULARS. En les condicions particulars de cada allotjament turístic s´especificaran, segons cada cas:
a) les situacions especials que afectin  als menors d´edat, persones amb discapacitat i tenència d´animals domèstics;
b) ús de piscines; 
c) existència o no de Reglament d´ús o Règim interior d´obligat compliment; 
d) règim dels serveis especials (neteja, menjar, informació turística, ...).
e) els llits complementaris a ocupar per una sola persona només s´hi podran instal·lar, a petició de l´usuari, en habitacions dobles o triples, sense que en cap cas hi hagi una ocupació superior a quatre persones per habitació.

3. PREUS. El preu de l´allotjament es pagarà fraccionadament en dues vegades: a) un 25 per 100 del total en concepte de paga i senyal; b) la resta del 75 per 100 el dia de l´arribada a l´allotjament, efectuant el pagament directament al titular o gestor de l´establiment, en efectiu metàl·lic (llevat imports superiors al mínim legal per aquest tipus de pagaments que s´hauran de fer mitjançant entrega de xec conformat pel banc, xec bancari). El preu comprèn la totalitat de l´estada resevada, tant si l´usuari i acompanyants l´esgoten com si marxen abans del dia final. En el moment de pagar la resta del preu s´entregarà a l´usuari la corresponent factura amb les indicacions generals i les previstes a la normativa turística.

4. TAXA TURÍSTICA. A part del preu, l´usuari haurà de pagar l´import de la taxa turística  fixada per la Generalitat de Catalunya que estigui vigent en cada moment. Aquesta taxa l´haurà de pagar en efectiu en el moment de l´entrada a l´allotjament (check-in).

5. RESERVES

5.1. PETICIÓ DE RESERVA. L´usuari interessat en contractar algun dels allotjaments turístics haurà d´enviar la petició de reserva per email a RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL omplint les dades del corresponent formulari, amb acceptació expressa de les condicions particulars i generals. Sense autorització expressa de RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL l´usuari no podrà cedir a tercers els drets sobre la reserva confirmada.

5.2. CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA. La reserva només tindrà efectivitat quan l´usuari rebi de RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL un email de confirmació i quedarà condicionada al pagament efectiu de la paga i senyal en els termes que s´indicaran L´email de confirmació més el justificant d´aquest pagament seran els documents acreditatius de la reserva en vigor. Amb l´email de confirmació s´hi annexarà el preceptiu full de notificació de preus.

5.3. PAGA I SENYAL. L´usuari haurà d´efectuar el pagament d´una paga i senyal equivalent al 25 per 100 del total de la reserva. Aquest pagament es farà mitjançant transferència o targeta en un termini de 72 hores després de rebre la confirmació de la reserva. Transcorregut aquest termini sense haver-se fet la paga i senyal quedarà automàticament cancel·lada la reserva.

5.4. CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA. Pel cas que l´usuari vulgui cancel·lar o anul·lar la reserva efectuada ho haurà de comunicar per email a RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, si bé perdrà  les següents quantitats sobre la paga i senyal entregada, en concepte d´indemnització dels danys i perjudicis causats per despeses de gestió i comunicació i manca d´oportunitat d´ocupació de l´allotjament:

a) Pèrdua d´un 25 per 100 de la paga i senyal si l´avís de cancel·lació es rep amb més de 60 dies naturals d´antelació a la data d´entrada.

b) Pèrdua d´un 50 per 100 de la paga i senyal si l´avís de cancel·lació es rep entre 30 i 60 dies naturals d´antelació a la data d´entrada.

c) Pèrdua del 100 per 100 de la paga i senyal si l´avís de cancel·lació es rep amb menys de 30 dies naturals d´antelació a la data d´entrada.

Les anteriors penalitzacions no s´aplicaran en cas de cancel·lació per força major, degudament acreditada. 

5.5. MODIFICACIONS DE LA RESERVA CONFIRMADA. Només s´acceptaran modificacions en la reserva confirmada en aquests casos:

a)  Si la modificació implica canvi de dates d´entrada i/o sortida o de l´establiment d´allotjament, només es podrà variar si hi ha nova disponibilitat de dates i/o establiment i sempre que la modificació es demani abans de 30 dies naturals a la data d´entrada a l´allotjament i que no hagin passat 48 hores de la tramesa de la confirmació de la reserva.

b) Per a qualsevol altre motiu de modificació s´haurà de contactar directament amb RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL i pactar-la expressament i cas per cas.

6. ENTRADES (CHECK-IN) I SORTIDES (CHECK-OUT).  L´horari d´entrada i sortida en qualsevol dels allotjaments seran.

Check-in: el dia assenyalat de (...) a (...). SEGONS EL DECRET HA DE SER ENTRE 12:00 i 16:00.
Check-out: el dia assenyalat abans de  les 12.00 am.

En funció de l´ocupació de l´allotjament es podrà pactar directament amb el propietari o gestor de l´allotjament un retard en el check-out.

7. FIANÇA. En el moment d´arribada a l´allotjament l´usuari haurà de dipositar en efectiu a favor del propietari o gestor de l´allotjament la quantitat indicada en cada cas com a fiança. Aquesta quantitat li serà restituïda mitjançant transferència al C/C indicat per l´usuari en fer la reserva, en el termini màxim de 48 hores després de la sortida (check out) sempre que l´usuari i els estadants hagin complert la totalitat dels deures indicats a l´apartat següent. En cas d´incompliment es retindrà la fiança per liquidar (fins on arribi l´import) les conseqüències econòmiques de l´incompliment i sense perjudici de reclamar a l´usuari l´eventual sobrecost.

8. DEURES DE L´USUARI: Durant l´estada a l´allotjament l´usuari assumeix la responsabilitat pròpia i dels acompanyants de donar compliment als deures legals vigents en cada moment segons la normativa turística i, especialment, als deures següents:

a) Respectar en tot moment les regles de bona convivència i higiene i complir les obligacions del Reglament d´ús o Règim interior d´obligat compliment.

b)  Comunicar qualsevol anomalia, dany o situació detectada de risc a l´immoble o instal·lacions.

c) Deixar l´allotjament en el mateix bon estat d´ordre i neteja que en el moment de l´arribada. La vaixella haurà d´estar neta i endreçada. S´haurà d´haver recollit selectivament la brossa (paper, plàstic, vidre, olis, piles i bateries, orgànica i la general de rebuig) i haver-se dipositat en els respectius  contenidors. La nevera i el congelador hauran de quedar buits, nets i sense restes de menjar i/o begudes. 

d) Durant l´estada no està permès posar música o fer sorolls per sobre de 57 decibels de 07:00  a 22:00 i de 47 decibels de 22:00 a 07:00. No es permet celebrar festes que puguin malmetre l´allotjament o causar molèsties al veïnatge. En tot cas, en aquells ajuntaments que les hagin aprovat, s´hauran de respectar les ordenances de sorolls, vibracions i bona convivència, en cas de ser més restrictives que les condicions generals, particulars i especials de la reserva.

e) El nombre de persones que pernoctin a l´allotjament ha de ser exactament el mateix indicat a la petició de reserva confirmada, així com el compliment de les especialitats que s´hi hagin establert quan a persones menors, discapacitades o animals domèstics. L´incompliment d´aquests deures comportarà la cancel·lació automàtica de la reserva amb pèrdua total del preu abonat.

f)  Pel cas que l´allotjament contractat disposi de piscina, el seu ús estarà limitat als mesos de juny a setembre, ampliable segons les circumstàncies metereològiques, segons s´indicarà en la confirmació de la reserva. L´usuari i acompanyants estaran obligats en tot moment a utilitzar la piscina d´acord amb el Reglament d´ús d´aquesta instal·lació que estarà penjat al web de l´allotjament i en el panell d´avisos del propi allotjament. En qualsevol cas, l´usuari esdevindrà l´únic responsable de les conseqüències del mal ús que es faci d´aquesta instal·lació. L´incompliment d´aquests deures comportarà la cancel·lació automàtica de la reserva amb pèrdua total del preu abonat.

9. DEURES DE RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL.  D´acord amb la normativa vigent, RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL donarà compliment als deures següents:

a) No contractar allotjaments amb més places que les indicades a la respectiva cèdula d´habitabilitat.
b) Mantenir tota la finca, mobiliari i utensilis  en perfecte estat d´ higiene.
c) Facilitar als usuaris i veïns un telèfon per atendre i resoldre immediatament les incidències.
d)  Garantir un servei d´assistència i manteniment. 
e) Disposar a favor dels usuaris dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.
f) Exhibir en lloc visible i accessibe: a) el ròtul informatiu d´accessibilitat dels mencionats fulls oficials; b) el número de telèfon per atendre incidències; c) el número de registre d´entrada a l´Ajuntament de la comunicació prèvia d´inici i la de canvi de gestor.

10. LITIGIS: Amb renúncia al seu propi fur i domiciili, els contractants se sotmeten expressament a la competència territorial dels Jutjats del partit judicial on  pertanyi l´allotjament contractat, per resoldre qualsevol divergència que pogués sorgir en la interpretació, execució o compliment d´aquest contracte.

11. PROTECCIÓ DE DADES. RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, implica l´acceptació per l´usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Protecció de dades i que les seves dades personals siguin tractades segons s´estipula en ella. 

Dret d´informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, informa als usuaris d´aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l´existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, i sota la seva responsabilitat.

Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, d’oferir-els nostres serveis de reserves d’allotjaments i de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres accions, productes i activitats, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat. 

Veracitat de les dades: L´usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. 

Consentiment de l´usuari: El subministrament de les seves dades implica l´acceptació d’aquesta política de protecció de dades, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a l´enviament de comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic amb informació de les accions, productes i activitats de RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL., excepte que ens indiqui el contrari. 
La realització de qualsevol valoració per part dels usuaris que pugui ser publicada a la web, implica el consentiment de l´usuari perquè el seu nom i cognoms es publiquin juntament amb la valoració, excepte si tria fer la valoració de forma anònima.

Cessions: RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents. Particularment, l´usuari autoritza expressament a RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, a cedir al titular de l´allotjament les dades personals facilitades en formalitzar la reserva, amb la finalitat exclusiva de donar compliment a les obligacions contractuals de l´allotjament així com per complimentar la cessió obligatòria de dades a la Direcció General de Policia. 

Drets d´accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L´usuari titular de les dades podrà exercitar els drets d´accés, rectificació, oposició i cancel·lació, en els termes legals, adreçant un escrit a RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, Mas Puig de Dalt CP 17812 de Batet de la Serra - Olot (Girona) o enviant un correu electrònic a info@experienciarural.cat indicant en el sobre o a l´apartat “assumpte” de l´e-mail “PROTECCIÓ DE DADES”. En la sol·licitud l´usuari haurà d´incloure un document identificatiu de la seva persona.

Mesures de seguretat: RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, l´informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

Confidencialitat: En aplicació de la normativa vigent, RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l´usuari li faciliti.

Cookies: RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L´usuari pot configurar el seu navegador perquè l´avisi de la utilització de cookies i per evitar el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies.

12. COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES A PERSONES JURÍDIQUES: El fet de subministrar dades empresarials mitjançant aquesta web autoritza a RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, a remetre-li comunicacions electròniques amb informació sobre les nostres accions, productes i activitats, excepte que ens indiqui el contrari. L’empresa també podrà indicar-nos que no vol rebre aquest tipus d’informació enviant-nos un correu a info@experienciarural.cat amb l’assumpte “BAIXA”.

Conforme al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d´abril, sobre condicions generals de la contractació, l´usuari reconeix que ha llegit les anteriors condicions generals, que n´ha pres coneixement i que les accepta en el moment de formilitzar la reserva gestionada per RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL S.L.