Facebook Twitter Instagram Youtube
MENÚ

Condicions Generals de Reserva

Reserves Experiència Rural SL facilita la descripció i detalls de cadascun dels seus establiment a l’apartat “descripció” de cada casa al web www.experienciarural.cat. En el moment de realitzar la reserva el client es compromet a haver llegit la descripció de la casa i a conèixer les seves particularitats, normes, etc. En el cas de no haver-ho fet estarà igualment obligat a complir amb tota la normativa de cada establiment.

A cap dels establiments d'Experiència Rural s'accepten festes o celebracions "tipus discoteca". Tampoc es poden portar i utilitzar altaveus o bafles que no siguin equipament de la casa. Només es podrà posar música de fons (volum baix) a l'INTERIOR dels establiments i en cap moment es poden ser més persones de les que s'hagi comunicat en el moment de fer la reserva. A partir de les 22:00h queda totalment prohibit posar música al jardí, la piscina o a les terrasses i s'haurà de vigilar en tot moment amb el volum de veu per no molestar els veïns. L'incompliment d'aquest punt suposarà l'expulsió immediata dels clients per part dels Mossos d'Esquadra i Reserves Experiència Rural SL emprendrà accions legals contra tots els ocupants.

Per la política de cancel·lació, anul·lació o modificació de la reserva veure l'apartat 5 del següent llistat.


CONDICIONS GENERALS DE RESERVA
1. OBJECTE. Aquestes condicions generals, juntament amb les condicions particulars indicades per a cada allotjament turístic publicat per RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL més les condicions especials pactades per a cada reserva, regiran el marc contractual entre RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL i l´usuari.

2. PREUS. El preu de l´allotjament es pagarà fraccionadament en dues vegades: a) entre 10 i 50% de l´import de la reserva en concepte de paga i senyal (depenent de cada allotjament); b) la resta de l´import de la reserva no més tard del dia de l´arribada a l´allotjament, efectuant el pagament directament al titular o gestor de l´establiment, en efectiu metàl·lic (llevat imports superiors al mínim legal per aquest tipus de pagaments que s´hauran de fer mitjançant entrega de xec conformat pel banc, xec bancari) o per transferència bancària. La suma dels dos pagaments comprèn el 100% de l´import de l´estada reservada, la qual es cobrarà íntegrament tant si l´usuari i acompanyants l´esgoten com si marxen abans del dia final. La taxa turística i la fiança no estan incloses en el preu de la reserva.

3. TAXA TURÍSTICA.  L´usuari haurà de pagar l´import de la taxa turística fixada per la Generalitat de Catalunya que estigui vigent en cada moment. Aquesta taxa no està inclosa en el preu de la reserva i s´haurà de pagar en efectiu o per transferència bancària com a molt tard el dia de l´entrada juntament amb la resta de l’import pendent (check-in). L´import de la taxa turística per a cases de turisme rural (PG) és de 0,60€ per nit i per persona major de 16 anys. L´import de la taxa turística per a habitatges d´ús turístic (HUT) és de 1,10€ per nit i per persona major de 16 anys. En el cas que l’estada superi les è nits, només es cobrarà la taxa turística de les 7 primeres nits.

4. PAGA I SENYAL I CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA. L'usuari tramita la reserva directament per la nostra pàgina web entrant les seves dades i efectuant el pagament de la paga i senyal a través d'una pasarel·la bancària del Banc Sabadell. Un cop efectuada la paga i senyal, rebrà un mail automàtic de confirmació amb els detalls de la reserva. 
Aquesta reserva serà revisada pel personal d'Experiència Rural. En el cas que hi hagi alguna incompatibilitat amb la reserva i s'hagi de cancel·lar o modificar Experìencia Rural es posarà en contacte amb el client.

5. CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA. L'usuari o client que vulgui cancel·lar, anul·lar o modificar la reserva efectuada ho haurà de comunicar per e-mail a RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL.

En el cas que la cancel·lació, anul·lació o modificació es comuniqui amb una antelació de més de 60 dies naturals abans de la data prevista d'entrada, es tornarà la paga i senyal en la seva totalitat. 

En el cas que la cancel·lació, anul·lació o modificació es comuniqui amb una antelació de menys de 60 dies naturals respecta la data prevista d'entrada, el client perdrà la totalitat de la paga i senyal.

En el cas que la cancel·lació, anul·lació o modificació es comuniqui amb una antelació de menys de 7 dies naturals respecta la data prevista d'entrada, el client perdrà la totalitat de la paga i senyal i haurà d'abonar per transferència bancària la resta de l'import total de la reserva. Si el client no es presenta el dia de l'entrada a l'establiment, s'aplicarà el mateix criteri.

En el cas que el client es vegi obligat a cancel·lar, anul·lar o modificar la reserva en qualsevol moment i per causes de força major o causes que no siguin de la seva lliure elecció s'aplicaran exactament els mateixos criteris d'aquest apartat sense cap tipus d'excepció.

5.5. MODIFICACIONS DE LA RESERVA CONFIRMADA. Només s´acceptaran modificacions de la reserva confirmada en aquests casos:

Si la modificació implica canvi de dates d´entrada i/o sortida o de l´establiment d´allotjament, només es podrà variar si hi ha nova disponibilitat de dates i/o establiment i sempre que la modificació es demani abans de 60 dies naturals a la data d´entrada a l´allotjament i que no hagin passat 48 hores de la tramesa de l´e-mail de "Confirmació de reserva". Es podrà canviar per una data anterior a la data inicialment reservada o posterior amb un màxim d’un mes.

6. ENTRADES (CHECK-IN) I SORTIDES (CHECK-OUT). Per reserves de caps de setmana o ponts l'horari d'entrada serà a partir de les 17:00h i l'horari de sortida a les 17:00h. Per reserves de setmanes senceres (6 o 7 nits) l'horari d'entrada serà a partir de les 18:00h i el de sortida abans de les 11:00h. Per estades entre setmana consultar els horari d'entrada i sortida abans de fer la reserva amb el personal d'Experiència Rural.

7. FIANÇA. En el moment d´arribada a l´allotjament l´usuari haurà de dipositar en efectiu a favor del propietari o gestor de l´allotjament la quantitat indicada en cada cas com a fiança. Aquesta quantitat li serà restituïda mitjançant transferència al C/C indicat per l´usuari en fer la reserva, en el termini màxim de 72 hores després de la sortida (check out) sempre que l´usuari i els estadants hagin complert la totalitat dels deures indicats a l´apartat següent. En cas d´incompliment es retindrà la fiança per liquidar (fins on arribi l´import) les conseqüències econòmiques de l´incompliment i sense perjudici de reclamar a l´usuari l´eventual sobre cost.

8. DEURES DE L´USUARI.
Durant l´estada a l´allotjament l´usuari assumeix la responsabilitat pròpia i dels acompanyants de donar compliment als deures legals vigents en cada moment segons la normativa turística i, especialment, als deures següents:
a. Respectar en tot moment les regles de bona convivència i higiene i complir les obligacions del Reglament d´ús o Règim interior d´obligat compliment.
b. Comunicar qualsevol anomalia, dany o situació detectada de risc a l´immoble o instal·lacions. En el cas que es produís algun desperfecte el titular de la reserva haurà de comunicar-ho a la direcció i sempre abans de la sortida de l’establiment, per evitar mal entesos. El client haurà d’abonar el cost del desperfecte.
c. Deixar l´allotjament en el mateix bon estat d´ordre i neteja que en el moment de l´arribada. La vaixella haurà d´estar neta i endreçada. S´haurà d´haver recollit selectivament la brossa (paper, plàstic, vidre, olis, piles i bateries, orgànica i la general de rebuig), us haureu d'emportar la brossa generada durant l'estada i dipositar-la en els respectius contenidors. La nevera i el congelador hauran de quedar buits i sense restes de menjar i/o begudes. Els llençols i tovalloles que s´hagin utilitzat caldrà dipositar-los  on s'hagi indicat al moment de l'entrada. Es deixaran els termòstats a 0º en el cas que hi hagi la calefacció engegada, es tancaran els llums, es tancaran les finestres i porticons de fusta de la casa i es tancarà amb la clau. La clau caldrà deixar-la al lloc indicat per la propietat.
d. Durant l´estada no està permès posar música o fer sorolls per sobre de 57 decibels de 07:00  a 22:00 i de 47 decibels de 22:00 a 07:00. No es permet celebrar festes que puguin malmetre l´allotjament o causar molèsties al veïnatge. En tot cas, en aquells ajuntaments que les hagin aprovat, s´hauran de respectar les ordenances de sorolls, vibracions i bona convivència, en cas de ser més restrictives que les condicions generals, particulars i especials de la reserva.
e. El nombre de persones que pernoctin a l´allotjament ha de ser exactament el mateix indicat a l’e-mail “Confirmació de reserva” i en cap moment hi podrà haver més persones que la capacitat máxima de la casa. L´incompliment d´aquest deure comportarà la cancel·lació automàtica de la reserva amb pèrdua total del preu abonat.
f. No estan permeses visites, sense el coneixement i consentiment previ del propietari o gestor, de persones no residents a l’allotjament ni tampoc la utilització de serveis comuns destinats exclusivament al titular de la reserva i al nombre d’acompanyants especificats.
g. La majoria dels nostres establiments accepten animals de companyia però NO tots. El client ha de consultar amb Reserves Experiència Rural si a la casa reservada estan acceptats o no i en cas negatiu no els podrà portar en cap cas. S´haurà d'especificar al nombre de mascotes al moment de fer la reserva. Per a les cases que accepten animals de companyía, s´estableix un suplement de 30€ per animal de companyia per tota l´estada i no podràn ser més de 2 o 3 segón l'establiment. Caldrà recollir els excrements que l´animal pugui deixar en el perímetre de la casa. No és permès que els animals pugin sobre els sofàs o sobre els llits i quedin tancats en terrasses. Tampoc està permès que es banyin a la piscina. El propietari de l´animal tindrà l´obligació de mantenir-los en unes condicions higièniques i sanitàries adients, i seguir les normatives vigents. Els propietaris dels animals seran responsables dels danys ocasionats pels animals a terceres persones o a qualsevol de les instal·lacions de la casa i voltants. No es podrà deixar la mascota sola ni a l´interior de la casa ni als exteriors sense la supervisió del propietari.
h. Caldrà apagar completament la barbacoa després de la seva utilització i NO utilitzar-la mai en cas de vent, encara que aquest sigui moderat. El foc ha d´estar sempre sota la vigilància d´un adult, qualsevol mal ús podria causar un dany irreparable ja que el risc d´incendi és elevat. En cas de sequera extrema tampoc es farà ús de la barbacoa. Per encendre-la caldrà utilitzar sempre carbó.
i. Es prega fer un ús racional de la calefacció. Es recomana posar-la com a màxim a 21 graus, que és la temperatura ideal de confort. El fet de que els radiadors estiguin freds, no vol dir que la calefacció no funcioni. Indicarà que la temperatura és l’adequada. La casa necessita unes hores per arribar a la temperatura desitjada i el fet de posar-la a més graus, no implica major velocitat d´escalfament. L’acumulador d’aigua calenta te una capacitat determinada i suficient per les places que te la casa, sempre que es faci un us raonable de l’aigua calenta.
j. Pel cas que l’allotjament disposi de llar de foc, es prega fer un consum de llenya racional. El consum habitual per una estada de cap de setmana és de 10-12 troncs (entre 3 i 5 focs).
k. Pel cas que l’allotjament disposi d´un tancat amb animals i/o un corral, quedarà estrictament prohibit accedir dins el recinte vallat on es troben els animals i/o donar-los menjar sense permís exprés de la propietat. 
En el cas de dur animals de companyia, cal que no traspassin tampoc el perímetre vallat per evitar enfrontaments entre ells. Als establiments que accepten animals de companyía, el propietario del animal de companyia es fa responsable de controlar el comportament de la seva mascota i assegurar la bona convivència amb els animals de la finca.
l. Pel cas que l´allotjament contractat disposi de piscina, el seu ús estarà limitat als mesos de juny a setembre, ampliable segons les circumstàncies meteorològiques. Mentre la piscina estigui tancada no es podrà accedir a menys de 5 metres del seu perímetre o sobrepassar la zona vallada. L´usuari i acompanyants estaran obligats en tot moment a utilitzar la piscina d´acord amb el seu Reglament d´ús que trobaran publicat a la mateixa instal·lació. En qualsevol cas, l´usuari esdevindrà l´únic responsable de les conseqüències del mal ús que se’n faci. L´incompliment d´aquests deures comportarà la cancel·lació automàtica de la reserva amb pèrdua total del preu abonat.
m. L´establiment no es fa càrrec de qualsevol pèrdua, dany, anul·lació o qualsevol despesa addicional soferta pel client durant l´estada. Tampoc de qualsevol causa que escapi del control del propietari o gestor. La direcció no es responsabilitza de la pèrdua o oblit d’objectes; no obstant això, si a l’hora de fer la neteja es troba algun objecte a la casa, el propietari no tindrà inconvenient en enviar-ho a l’adreça que s’indiqui mitjançant enviament a contra reembossament.
n. La direcció de l´establiment agrairà qualsevol suggeriment que ens pugui oferir per tal de poder fer més agradable les futures estades.

9. LITIGIS: Amb renúncia al seu propi fur i domicili, els contractants se sotmeten expressament a la competència territorial dels Jutjats del partit judicial on  pertanyi l´allotjament contractat, per resoldre qualsevol divergència que pogués sorgir en la interpretació, execució o compliment d´aquest contracte.

10. PROTECCIÓ DE DADES. Consulteu la nostra política de protecció de dades a l’apartat “Política de privacitat” que trobareu al footer de la nostra web www.experienciarural.cat.

11. COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES A PERSONES JURÍDIQUES. El fet de subministrar dades personals  mitjançant aquesta web autoritza a RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, a remetre-li comunicacions electròniques amb informació sobre les nostres accions, productes i activitats, excepte que ens indiqui el contrari. L’empresa també podrà indicar-nos que no vol rebre aquest tipus d’informació enviant-nos un correu a info@experienciarural.cat amb l’assumpte “BAIXA”.

Conforme al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d´abril, sobre condicions generals de la contractació, l´usuari reconeix que ha llegit les anteriors condicions generals, que n´ha pres coneixement i que les accepta en el moment de formalitzar la reserva gestionada per RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL S.L. Així mateix, també es fa responsable del grup de persones que ocuparà l’allotjament llogat durant el període seleccionat.

Última actualització: 01/03/2022

Nosaltres i tercers, com a proveïdors de serveis, utilitzem cookies i tecnologies similars (d'ara endavant "cookies") per proporcionar i protegir els nostres serveis, per comprendre i millorar el seu rendiment i per publicar anuncis rellevants. Per a més informació, podeu consultar la nostra Política de Cookies. Seleccioneu "Acceptar cookies" per donar el vostre consentiment o seleccioneu les cookies que voleu autoritzar. Podeu canviar les opcions de les cookies i retirar el vostre consentiment en qualsevol moment des del nostre lloc web.
Cookies autoritzades:
Més detalls